EURO VASI TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17924570
Data emiterii: 06.05.2010
Data publicării în BPI: 13.05.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 7075/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ. Judecător sindic Oborocianu Maria.
Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Stefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău., programul arhivei/registraturii instanţei 0900-1300.
Debitor: SC Euro Vasi Trans SRL, CIF 17924570, sediul social în sat Orbeni, com. Orbeni, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/1617/2005.
Administrator special: nu are.
Creditor: Administratia Finantelor Publice Bacău.
Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel./fax 0745/630037, 0235/470844, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru. Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Euro Vasi Trans SRL, conform sentinţei civile nr. 233/17.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 7075/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62,Legea nr. 85/2006, notifică:
Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Euro Vasi Trans SRL Orbeni, prin sentinţa civilă nr. 233/17.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 7075/110/2009.
Debitorul SC Euro Vasi Trans SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006.
Creditorii debitorului SC Euro Vasi Trans SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.05.2010. În temeiul art.109 coroborat cu art.76 alin.(1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 15.06.2010. Termen pentru întocmirea şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 25.06.2010.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 16.06.2010 la biroul lichidatorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr.108B, jud. Vaslui, ora 1200, având următoarea ordine de zi: 1.confirmarea lichidatorului judiciar; 2.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 3.discutarea şi aprobarea raportului lichidatorului judiciar.
Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Legea nr. 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar la valoare.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr. 85/2006).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata