EUROCONTRUST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată

CUI: 18323802
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 337/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Dana Ştefănescu.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău, tel. 0234/574344, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 10.30 -13.30.

3.Debitoare: SC Eurocontrust SRL, sediul social: mun. Bacău, str. Alecu Russo, nr.3, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/123/2006, CUI RO18323802.

4.Lichidator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, înregistrat în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. RSP 0137, sediul social: str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, Bacău, jud. Bacău, tel./fax 0234/581515, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar-persoană juridică: Guţu Romel.

5.Subscrisa, Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Eurocontrust SRL, conform Sentinţei civile nr. 247 pronunţată în şedinţa publică din 19.02.2010 de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 337/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

6.Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitoarei SC Eurocontrust SRL, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea debitoarei SC Eurocontrust SRL, în temeiul Sentinţei civile nr. 247 din 19.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 337/110/2009.

7.1.Termenul maxim de predare a gestiunii debitoarei este de 10 zile de la comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii. Administratorul statutar al debitoarei este obligat să predea toate documentele financiar-contabile, actele juridice şi patrimoniul debitoarei către lichidatorul judiciar desemnat.

7.2.Creditorii debitoarei SC Eurocontrust SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 26.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele împotriva debitoarei.

7.2.2.Termenul limită pentru depunerea şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor este în data de 16.04.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar al creanţelor este în data de 07.05.2010. Termenul pentru depunerea tabelului definitiv al creditorilor este în data de 14.05.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Lichidator Instant Expert SPRL din Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, la data de 18.05.2010, ora 12, la care sunt convocaţi toţi creditorii debitoarei, cu o ordine de zi care va fi stabilită şi comunicată creditorilor ulterior.

9.Din Comitetul creditorilor provizoriu fac parte AFP Bacău, SC Vasion SRL şi SC RTR Ideal Decor SRL.

10.Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul creditorilor” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare ori extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata