LIVILA IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 11487590
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 23.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3997/110/2009; Tribunal Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4,loc. Bacău,jud. Bacău, Număr de tel 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30
3.1.Debitor: SC Livila Impex SRL, CIF 11487590 sediul social în loc. Bacău, str. 22 Decembrie, nr.28, bl.28, sc.B, et.1, ap.3, jud. Bacău. nr. de ordine în registrul comerţului J04/147/1999.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: SC Inter-Auto SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, la Urban & Asociaţii, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.1, et.4, sector 6.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian cu sediul profesional, str. Mioriţei, bl.14, sc.F,ap.16, loc. Bacău, jud. Bacău atestat sub nr.1B0114/2007, tel./fax 0334/417350, e-mail: [email protected], Reprezentant administrator judiciar Ionescu M. Adrian.
6.Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian., în calitate de Administrator judiciar al debitorului SC Livila Impex SRL, conform Încheierii din data de 10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3997/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi alin.(3) şi art.62 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Livila Impex SRL, prin Încheierea din data de 10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 3997/110/2009. 7.1.Debitorul SC Livila Impex SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Livila Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 12.07.2010.
8. Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Administratorului judiciar din str. Mioriţei, bl.14, sc.F, ap.16, loc. Bacău, jud. Bacău, data 14.06.2010, Ora 14.00. având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar.
9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Anexă listă creditori:
SC Inter-Auto SRL sediul procesual ales în Bucureşti, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.1, et.4, sector 6, la Urban & Asociaţii SRL.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata