MONDO PHARM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

29
CUI: 10590537
Data emiterii: 28.05.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 8065/99/2009 (540/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător¬sindic Artenie Dan.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20 A, judeţul Iaşi, tel./fax 0232/211265/215160, programul arhivei/registraturii: luni–vineri între orele 09.00–13.00.
3.1.Debitor: SC Mondo Pharm SRL, CIF 10590537, cu sediul social în Iaşi, str. V. Lupu, nr.118, bl. C1, sc.C, ap.3, parter, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/521/1998.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditor: A.F.P. a mun. Iaşi, str. A. Panu nr.26.
5.Lichidator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, CIF RO 15228750, cu sediul social în Iaşi, şos. Arcu nr.71, bl. T10, sc.A, ap.1, parter, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr.0057 în RSP–UNPIR, cu număr matricol 2A0178 în tabloul practicienilor în insolvenţă, tel./fax 0332/809395, 0723/247822, www.lichidator2003.ro e-mail lichidatorcompany@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ing.Diaconu Elena.
6.Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Mondo Pharm SRL conform sentinţei comerciale nr.575/S/20.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia comercial faliment, în dosarul 8065/99/2009 (540/2009), în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Mondo Pharm SRL, prin intrarea debitorului în faliment, dizolvarea şi ridicarea acestuia a dreptului de administrare, conform sentinţei comerciale nr.575/S/20.05.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de a preda lichidatorului judiciar, gestiunea, împreună cu actele prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006 pâna la 31.05.2010.
7.2.Creditorii debitorului SC Mondo Pharm SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.07.2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.084.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 06.09.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi definitivarea tabelului este 16.09.2010 orele 11.00.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, secţia comercial faliment, din Iaşi, str. N. Gane, nr.20 A, în data de 24.09.2010 orele 12.30, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar. 9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News