PETROROL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 6798042
Data emiterii: 14.04.2010
Data publicării în BPI: 16.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 5147/40/2009, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător sindic Lica Pruteanu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, jud. Botoşani, tel. 0231/511.739, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 9.00 – 13.00.
3.1.Debitor: SC Petrorol SRL Bucecea- Botosani, sediul social în Loc. Bucecea, Calea Nationala, bl.12, sc.B, ap.11, jud. Botosani, CUI 6798042, J07/1218/1994.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditor: listă anexă.
5.Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL: Nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, sediul: Mun. Iaşi, Aleaa Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, CIF RO15047672, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Lenuta.
6.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Petrorol SRL Bucecea- Botosani. conform sentinţei comerciale nr. 244 din data de 25/03/2010, pronunţată de Tribunalul Botosani, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 5147/40/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7. Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Petrorol SRL Bucecea – Botosani, prin Sentinţa nr. 244 din data de 25/03/2010, pronunţată de Tribunalul Botosani, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 5147/40/2009.
7.1.Debitorul SC Petrorol SRL Bucecea – Botosani are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Petrorol SRL Bucecea – Botosani trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20/05/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17/06/2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 24/06/2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 08/07/2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa administratorului judiciar din Botoşani, str. Ghe. Filipescu, nr.21, sc.B, ap.1, Botoşani, în data de 22/06/2010, ora 12/00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; confirmarea administratorului judiciar; desemnarea Comitetului creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor; stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar; punerea în discuţie a eventualelor propuneri de reorganizare a activităţii debitoarei pe bază de plan; supunerea spre aprobare (dacă este cazul) a propunerii administratorului judiciar, prin care se propune intrarea în faliment a debitorului; aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, întocmit de administratorul judiciar.
9.Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
10. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani / alte registre, pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata