RETROM SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 1996650
Data emiterii: 28.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar vechi 12/2010, nr.nou 133/99/2010, Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător sindic Alexandru Miţică.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, tel. 0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9 13.
3.1.Debitor: SC Retrom SA, CIF 1996650, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei nr.17bis, Pavilion administrativ, C1/0, cod poştal 31512, jud. Iaşi, nr. de ordine în registrul comerţului J22/1783/2009. 3.2. Acţionari:
0,2176% persoane juridice,
42,22723% Gherasim Cristian Daniel, domiciliat în Iaşi, şos. Păcurari, nr.71, bl.478, sc.C, et.2, ap.6, Iaşi, 42,22723% Asimionesei Florin Ghiocel, domiciliat în Iaşi, str. Muntenimii, nr.2, bl.591, tr. 2, et.4, ap.14, 15,32794% persoane fizice.
4.Creditor:
VB Leasing România IFN SA, la av. Tudose Antonel – Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babeş nr.3, sector 5; VBL Broker de Asigurare SRL, la av. Tudose Antonel Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babes, nr.3, sector 5; SC Aldo Business Group SRL, str. Susita, nr.5, sector 1, Bucureşti;
Cabinete Asociate de avocat Sava Florin Marcel şi Sava Alexandru, Iaşi, str. Dr. Victor Babes, nr.3B, ap.6, parter; Sindicatul Liber Independent I.T.R.D. Paşcani – Paşcani, str. Moldovei, nr.17bis;
SC Romconstruct SA, prin administrator judiciar Invest Expert IPURL, Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.1, bl.D2 sc.B, parter, ap.40, cod postal 610017, jud. Neamţ.
5.Administrator judiciar: Lichidator Master Consulting IPURL, CIF 20879282, cu sediul social în Iaşi, str. A. Panu, nr.36, bl.1B, tr.II, mezanin, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0021, tel/fax 0232261631, e mail: lmc@net_solutions.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică ec. Păcuraru Gina.
6.Subscrisa Lichidator Master Consulting IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Retrom SA, conform sentinţei comerciale nr. 393/S din data de 14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. nou 133/99/2010, vechi 12/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7. Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Retrom SA, prin sentinţa comercială nr. 393/S din data de 14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nou 133/99/2010 vechi 12/2010 anul 2010.
7.1.Debitorul SC Retrom SA are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Retrom SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 20.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 01.09.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, în data de 10.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, alegerea comitetului creditorilor şi al preşedintelui acestuia.
9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata