SELF MOTORS IMP. SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14108739
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 22.03.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1971/110/2008, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător sindic: Oborocianu Maria.

2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău; număr de telefon: 0234/525221, programul arhivei: luni-vineri 10,30-13,00.

3.1.Debitor:SC Self Motors I.M.P. SRL, CIF 14108739; sediul social: str. Calea Moldovei, nr.237, anexa2, Bacău, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/364/2007.

4.Creditor: SC Bilancia Exim SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Chişinău, nr.1,sect.2, prin reprezentant legal, cu sediul ales la SCA. Lovin şi Asociaţii.

5.Administrator judiciar Lex Trust IPURL; CIF 24396167; sediul: Str.9 Mai, bl. 62, sc.A, ap.2, Bacău, jud. Bacău; Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0347; Tel/fax: 0334/409355; 0740/570725; e-mail: dudumanantonina @ yahoo.com-

6.Subscrisa, Lex Trust IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Self Motors I.M.P. SRL conform Sentinţei civile nr.182 din 10 februarie 2010 pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia Comercială în dosarul 1971/110/2008 în temeiul art.61 alin1 şi art.62 alin1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei coroborate cu art.32 alin.1, art.28 alin.1, art.33 alin.4 şi art.35 din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Self Motors I.M.P. SRL, prin Sentinţa civilă nr.182 din 10.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia Comercială în dosarul 1971/110/2008.

7.1.Debitorul SC Self Motors I.M.P. SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei;

7.2.Creditorii debitorului SC Self Motors I.M.P. SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.03.2010; In temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pană la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului;

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.04.2010; Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 14.05.2010; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 26.05.2010;

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Lex Trust IPURL: str. 9 Mai, bl. 62, sc.A, ap.2, Bacău, jud. Bacău, la data de 30.04.2010, ora 14, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea administratorului judiciar provizoriu; alte menţiuni.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă, pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a ramîne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale ( art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata