TILIS PROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18298776
Data emiterii: 17.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 3154/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic Vasile Agafiţei.
Arhiva/ registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.54, Vaslui, tel. 0235311032, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 900-1300.
Debitor: SC Tilis Prod SRL, CIF 18298776, sediul social în mun. Vaslui, str. Gheorghe Doja, nr.6, cam. 1, parter, jud. Vaslui, nr. de ordine în registrul comerţului J37/23/2006.
Administrator special: Şerban Otilia, cu domiciliul în mun. Vaslui, str. Gheorghe Doja, nr.6, jud. Vaslui. Creditori:
Administraţia Finanţelor Publice Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.56;
SC Vastex SRL mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.273, ORC Vaslui J37/12/1991, CUI 826569;
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, str. Radu Negru, nr.274.
5.Lichidator judiciar: Teodorescu Cornel Cabinet Individual de Insolvenţă, sediul profesional în mun.Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl.331, sc.B, ap.15, tel/fax 0235/361156, mobil 0742/301800, e-mail: teocornel@yahoo.com, Atestat UNPIR 1B1926.
Subsemnatul Teodorescu Cornel Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tilis Prod SRL, conform sentinţei civile nr. 221/F din data de 28.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr. 3154/89/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
Intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată, având în vedere că: a fost aprobat raportul administratorului judiciar, prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, prin procedura simplificată, conform Sentinţei civile nr. 221/F din data de 28.04.2010, pronunţată în dosarul menţionat mai sus;
Debitorul SC Tilis Prod SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC Tilis Prod SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în timpul procedurii este 28.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în timpul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 14.06.2010. Termenul pentru depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în timpul procedurii este 29.06.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 16.07.2010.
Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui. Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar, în funcţie de valoarea creanţei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata