TOP CONSTRUCT 05 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18219268
Data emiterii: 12.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

Date privind dosarul: Număr dosar 6471/110/2009 Tribunal Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător sindic Oborocianu Maria

Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău

Debitor: SC Top Construct 05 SRL CIF 18219268 sediul social: jud. Bacău, localitatea Comăneşti, str. Progresului, nr. 2 Număr de ordine în registrul comerţului J04/2182/2005

Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţul Bacău, str. Dumbrava Roşie, nr. 1-3

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Popa Lăcrămioara CIF 19611110 sediul social: Bacău, str. Neagoe Vodă, bl. 20, sc. B Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B0135/2004 tel./fax0234515120; e-mail [email protected], nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Popa Lăcrămioara.

Subsemnata: Popa Lăcrămioara, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Top Construct 05 SRL, conform sentinţei comerciale nr. 198, din data de 10/02/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6471/110/2009, în temeiul art.33 alin.6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Top Construct 05 SRL prin sentinţa comercială nr. 198 din data de 10/02/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios, în dosarul 6471/110/2009.

7.1. Debitorul SC Top Construct 05 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Top Construct 05 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31/03/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28/04/2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 14/05/2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 26/05/2010.

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: str. Neagoe Vodă, bl. 20, sc. B, P, Bacău, data 30/04/2010, Ora 14.00, având ca ordine de zi: prezentarea raportului de activitate; alegerea unui comitet al creditorilor conform art.16 alin.4 şi art.17 din Legea 85/2006; confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia; alte menţiuni. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0,15 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata