VIG CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 18271720
Data emiterii: 31.03.2010
Data publicării în BPI: 16.04.2010

1.Dosar nr.18/120/2010, Tribunal Dâmboviţa, Judecător – sindic Adriana Laura Banu 2.Arhiva/registr. instanţei: Calea Bucureşti, nr.3, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa,Telefon: 0245/612344,
3.Debitor: SC Vig Construct SRL, cu sediul în com. Grajduri, nr.324, jud. Iaşi, J22/207/2010, CIF 18271720 4.Administrator judiciar: SAL- Activ IPURL, RSP UNPIR 0237, CIF RO21119307, cu sediul în Târgovişte, Bd. Independenţei, bl.H 13, ap.16, jud. Dâmboviţa,tel./fax 0245/217364, reprezentatat prin Ilie Aurora.
5.Creditor: SC Blach Dom Profil SRL, cu sediul în Făgăraş, str. Forjei, nr.9, judeţ Braşov.
6.Subscrisa SAL–Activ IPURL, administrator judiciar, conform Sentinţei nr.156 din data de 23.03.2010 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în dosarul nr.18/120/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) şi art.109 din aceiaşi lege, notifică:
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Vig Construct SRL. Debitorul are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei actele, documentele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) şi art.44 din Legea 85/2006. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la depunerea declaraţiei de creanţă în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrare cereri de creanţă este 30.04.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 14.05.2010; Termen pentru soluţionare eventuale contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 1.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.Creditorii sunt convocaţi la prima adunare a creditorilor care va avea loc la sediul Tribunalului Dâmboviţa, la data de 14.05.2010, ora12,30.
Ordinea de zi: – desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; stabilirea retribuţiei administratorului judiciar, diverse. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, în condiţiile art.14 din Legea nr.85/2006.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă conform art.14 alin.(4) din Legea 85/2006.
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: ORC de pe lângă tribunalul Dâmboviţa.
8.În vederea înscrierii la masa credală se va transmite la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru de şi timbru judiciar.
10.Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Lege).
11. Termen în dosar 1.06.2010.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata