VLATOS INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15157780
Data emiterii: 17.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

1.Date privind dosarul: nr.1086/110/2008 – Tribunalul Bacău – Secţia Comercială – Judecător-sindic Gabriel Grancea

2.Arhiva: Adresa mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău; număr de telefon 0234 – 514419

3.1.Debitor: SC Vlatos Invest SRL; CIF 15157780; sediul social: Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, bl. 26, sc.A, parter, jud. Bacău; număr de ordine în registrul comerţului J04/67/2003

4.Creditor: conform anexă.

5.Lichidator judiciar: Expert BC SPRL; CIF R 6866651; sediul social: mun. Bacău, str. I.S. Sturdza, nr.74, jud. Bacău,Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0097 tel/fax: 0234 – 547646 e¬mail: expertsrlbc@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Barbu Toader

6.Subscrisa: Expert BC SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vlatos Invest SRL, conform Sentinţei civile nr.160 din data de 04.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială, în dosarul 1086/110/2008, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea nr.85/2006, notifică:

7. Deschiderea procedurii de faliment în procedura generală împotriva debitorului SC Vlatos Invest SRL prin Sentinţa civilă nr.160 din data de 04.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială, în dosarul 1086/110/2008

7.1.Debitorul SC Vlatos Invest SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la dechiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Vlatos Invest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii, în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii asupra averii debitorului: 02.04.2010. În temeiul art.76 alin.1 din legea privind procedura insolvenţei nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termen limită pentru verificarea creanţelor,întocmire, afişare şi comunicare tabel suplimentar: 15.04.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 26.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 06.05.2010.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă anexă:

1.  A.F.P. Bacău 4278523 – Bacău, str. 9 Mai, nr.33, jud. Bacău
2.  SC Agrimarvas SRL 12644170 J22/65/2000 Bucureşti, str. Iuliu Maniu, nr.6, Incinta Pumac, clădirea 59, Sector 6, sediul Urban&Asociaţii
3.  SC Vlatos Invest SRL 15157780 J04/67/2003 Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, bl. 26, sc.A, parter, jud. Bacău
4.  Dogoter T. Elena 2660228047409 – Bacău, str. Republicii, bl. 60, sc.D, ap.77, jud. Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata