AUTO MEGA GROUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16431484
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 761/103/2010; Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător sindic Ana Mângâţă; Termen 04.08.2010, completul C2F, ora 8,30.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel. 0233/212294., programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 09 – 13, miercuri 15 – 17.
2.1. Debitor: Auto Mega Group SRL, CIF 16431484; sediul social Piatra Neamţ, str. Orhei, nr.8, bl.V, sc.A, et.3 – 4, ap.52, jud. Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J27/715/2004.
3. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ţepeş Ghibosu Ionel, CIF 25114787; sediul social: Bd. Decebal, nr.3, bl.E2, et.6, ap.90, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2347, tel. /fax 0233/228380, e mail: ci.tepes@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ţepeş Ghibosu Ionel.
4.Subscrisa Cabinetul Individual de Insolvenţă Ţepeş Ghibosu Ionel, în calitate de lichidator judiciar conform Sentinţei comerciale nr. 345/F din 21.04.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 761/103/2010, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
5.Intrarea debitorului în procedura de faliment, având în vedere că: debitorul nu şi a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare.
6.1.Debitorul Auto Mega Group SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului Auto Mega Group SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 21.05.2010.
În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 21.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 23.07.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.08.2010.
7.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata