BIMATECH SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 10286334
Data emiterii: 16.03.2010
Data publicării în BPI: 31.03.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5812/110//2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Maria Oborocianu.

2.Arhiva instanţei: Adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, nr.de tel 0234/514.419, programul arhivei instanţei 10.30 – 13.00.

3.Debitor: SC Bimatech SRL, CIF 10286334, sediul social în comuna Brusturoasa, satul Buruieniş, jud. Bacău număr de ordine în registrul comerţului J04/219/1998.

4.Creditor: DGFP Bacău.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Matei Lenuţa, CIF 26507776, sediul social Bacău, str. Mihai Viteazu, nr.4, bl. 4, sc.D, ap. 9, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2599, tel./fax 0334/108225, e-mail lenuDmatei@yahoo.com nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Matei Lenuţa.

6.Subscrisa: Cabinet individual de insolvenţă Matei Lenuţa, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bimatech SRL, conform sentinţei civile nr.309-03032010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 5812/110/2009, în conformitate cu prevederile art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii falimentului în forma simplificată, conform sentinţei nr.309/03.03/2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

7.1. Administratorul statutar al debitorului SC Bimatech SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Bimatech SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este: 15.04.2010; În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.04.2010; Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului. preliminar al creanţelor este 30.04.2010; Termenul limită pentru intocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este de 12.05.2010.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Va notificăm de asemenea cu privire la faptul că adunarea creditorilor va avea loc la data de 30.04.2010 ora 13 la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Mihai Viteazu nr.4, ac. D, ap.9.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata