BURSUC CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18963240
Data emiterii: 06.05. 2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

Termen 06.07.2010, ora 1200.
1. Date privind dosarul: Număr dosar 806/103/2010, Tribunal Neamţ, Secţia Comercială; Judecător – sindic Cătălin Serghei.
2.Arhiva instanţei: Adresa Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, nr.tel. 212294, progr. arhivei 9,00 – 13,00.
3.1. Debitor: SC Bursuc Construct SRL, CIF 18963240; sediul social sat Ruseni, com. Borleşti, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/974/2006.
4.Creditor: DGFP Neamţ.
5.Lichidator judiciar: C.I.I. Ec. Minuţ Victoria, CIF 21496730, sediul social str. Bistriţei, nr.5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, nr.de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1544, tel./fax 0233-217846.
6.    Subsemnata: Minuţ Victoria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bursuc Construct SRL conform Sentinţei comerciale nr.360/F/27.04.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 806/103/2010, în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Intrarea debitorului în procedura simplificată a falimentului având în vedere că: debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare.
7.1. Debitorul SC Bursuc Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Bursuc Construct SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor la: 11.06.2010.
În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.06.2010.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la: 06.07.2010.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 12.07.2010.
Termenul şedinţei adunării creditorilor la: 30.06.2010, ora 1200.
Termen pentru continuarea procedurii la: 06.07.2010, ora 1200.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1.    În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
2.    Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.    Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4.    Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei. Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata