CEGA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 5323398
Data emiterii: 23.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1127/40 Anul 2010 Tribunal Botoşani Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic Lică Pruteanu.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8 loc. Botoşani jud. Botoşani, număr de telefon 0231511739, programul arhivei/registraturii instanţei 9 – 13.

3.1. Debitor: SC Cega SRL Cod de identificare fiscală: 5323398 sediul social: loc. Botoşani, str. Primăverii, nr.32, jud. Botoşani; număr de ordine în registrul comerţului J07/136/1994.

Administrator judiciar: Nord Expert IPURL CIF 24507486 sediul social: str. Popa Şapca nr.28, Botoşani, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0348 tel./fax 0721210930, e-mail expertnord@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Rotaru Sonia

Subscrisa: Nord Expert IPURL prin reprezentant legal Rotaru Sonia, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cega SRL Botoşani, conform încheierii nr.29, din data de 02/02/2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 580/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului a SC Cega SRL Botoşani prin încheierii nr.29, din data de 02/02/2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 580/40/2010.

6.1. Debitorul SC Cega SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Cega SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 30.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 29.04.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 06/05/2010, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 20/05/2010

7. Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc: în incinta SC Jatex SA, Adresa: str. Calea Naţională, nr.32, etaj III, data 04/05/2010 Ora 11,00, având ca ordine de zi: confirmarea administratorului şi lichidatorului judiciar; prezentarea situaţiei debitorului; aprobarea onorariului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea planului de reorganizare; alte menţiuni.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.  Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata