MIRAUR GAMES SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 5112897
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3458/110, anul 2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Maria Oborocianu.

2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare nr.4, localitate Bacău, judeţ Bacău, tel. 514419, programul arhivei instanţei: 8-16.

3.1.Debitor SC Miraur Games SRL Livezi, judeţ Bacău, CIF 5112897, sediul social com. Livezi, sat Prăjoaia, judeţ Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/85/1994.

3.2.Administrator special: nu este cazul.

4.Creditor: AFP Onesti, str. Poştei nr.5, judeţ Bacău.

5.Administrator judiciar: Total Expert IPURL Tg-Ocna, str. Prosperităţii nr.6, localitatea Tg-Ocna judeţ Bacău, CIF 21115690, sediul social str. Prosperităţii nr.6, localitatea Tg-Ocna, judeţ Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0187, tel./fax: 344215, e-mail: costicăbordeianu@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bordeianu Costică.

6.Subscrisa Total Expert IPURL Tg-Ocna, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Miraur Games SRL Livezi conform sentinţei comerciale nr.229 din data de 17.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 3458/110/2009, în temeiul art.61alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, împotriva debitorului SC Miraur Games SRL Livezi, prin sentinţa civilă nr.229/17.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 3458/110/2009.

7.1.Debitorul SC Miraur Games SRL Livezi, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Miraur Games SRL Livezi, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: adresa sediul administratorului judiciar la data de 21.05.2010, ora 14, având ca ordine de zi: prezentarea Raportului privind situaţia debitorului; cu propunerea de continuare a observaţiei sau trecerea în faliment procedura simplificată; alegerea sau numirea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar, probleme diverse.

9.Comitetul creditorilor AFP Onesti, str. Poştei nr.5, judeţ Bacău. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 29 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata