PINTEA MOGLAN COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17103779
Data emiterii: 07.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 826/103/2010; Tribunalul Neamt Secţia Comerciala şi Contencios Administrativ; Judecător – sindic Ana Mângâţă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. număr de telefon 0233212294; programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8 – 13.
3.1. Debitor: SC Pintea Moglan Com SRL, CIF 17103779; sediul social în com Bicazul Ardelean, sat Bicazul Ardelean, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/34/2005.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei: SC Bancpost SA, cu sediul în Bucureşti, B¬dul Dimitrie Pompeiu, nr.6A, sector 2.
5.Administrator judiciar: C.I.I. Avornicesei Dumitru, CIF 21505421; sediul str. Progresului, nr.118, bl. 118, ap. 7, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1520, tel. 0744767905, fax 0233229091, e-mail scadfirmsrl@gmai.com, reprezentata prin Avornicesei Dumitru.
6.    Subsemnatul: Avornicesei Dumitru în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Pintea Moglan Com SRL conform Sentinţei comerciale nr.372/F din 28/04/2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 826/103/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Pintea Moglan Com SRL prin Sentinţa comercială nr.372/F 28/04/2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 826/103/2010.
7.1. Debitorul SC Pintea Moglan Com SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Pintea Moglan Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 28.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.06.2010.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate şi pentru continuarea procedurii 04.08.2010.
8. Se notifica faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc în Piatra Neamţ, str. Dimitrie Leonida, nr.83, bl. D10, sc.B, ap. 27, la data de 02.07.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii, desemnarea comitetului creditorilor, a preşedintelui comitetului creditorilor şi stabilirea onorariului administratorului judiciar. Informaţii suplimentare:
– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
– Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata