ZUAITER-COM IMPORT EXPORT SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 954282
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 22.03.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 6618/110/2009; Tribunal Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic: Grancea Gabriel.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de tel 0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.

3.1.Debitor: SC Zuaiter-Com Import Export SRL, CIF 954282, sediul social loc. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.18, bl. 18, sc.C, ap.13, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/1894/1992.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditor: -.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian cu sediul în str. Mioriţei, bl. 14, sc.F, ap.16, loc. Bacău, jud. Bacău atestat sub nr.1B0114/2007, tel./fax 0334/417350, e-mail cpi.ionescuadrian @yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar Ionescu M. Adrian.

6.Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian., în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC Zuaěter-Com Import Export SRL, conform Încheierii din data de 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6618/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi alin.(3) şi art.62, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Zuaiter-Com Import Export SRL prin Încheierea din data de 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6618/110/2009.

7.1.Debitorul SC Zuaěter-Com Import Export SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Zuaiter-Com Import Export SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.05.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Mioriţei, bl. 14, sc.F, ap. 16, loc. Bacău, jud. Bacău, data 27.04.2010, ora 14.00. având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;confirmarea lichidatorului judiciar.

9.Comitetul creditorilor: Nu a fost desemnat.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata