ACANT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

5

CUI: 10350968
Data emiterii: 23.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4735/103/2009, Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător sindic: Maria Atudosiei.

2.Arhiva instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, judeţul Neamţ; număr de telefon 0233/212.294; programul arhivei instanţei luni – vineri, orele 9:30 – 13:30.

3.Debitoare SC Acant SRL, CIF: R 10350968, sediul social Târgu Neamţ, str. Radu Teoharie, nr.8, judeţ Neamţ; număr de ordine în registrul comerţului J27/111/1998.

4.Creditori: Bancpost SA, sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, sector 2.

5.Administrator judiciar: Lichidator Group S.P.R.L., CIF: RO 20846129; sediul ales în Piatra Neamţ, B-dul Mihai Eminescu, nr.4, bl. D3, sc.B, ap. 37, judeţul Neamţ; număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RSP 0204/31.12.2006; tel./fax 0233.236.946; e-mail lichidatorgroup@clicknet.ro; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: ing. Sturzu Traian.

6.Subscrisa: Lichidator Group S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Acant SRL, conform Sentinţei comerciale nr.208/F din data de 03.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4735/103/2009, în temeiul art.108 alin.1 şi 109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea în procedura generala a insolvenţei a debitorului SC Acant SRL

7.1.Debitorul SC Acant SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Acant SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.1.Termenul limita pentru depunerea şi înregistrarea cererii de admitere a creanţei: 30.04.2010.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 28.05.2010.

7.2.3.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 28.07.2010.

7.2.4.Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor 27.08.2010.

7.2.5.Termenul stabilit pentru şedinţa adunării creditorilor 04.06.2010.

7.2.6.Termen de judecată pentru continuarea procedurii la data de 28.07.2010.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Acant SRL se notifică, în conformitate cu prevederile art.61 din Legea 85/2006 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Neamţ, Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). În temeiul art.47 alin.1 din Legea nr.85/2006, instanţa dă dispoziţii tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi, să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata