BOBY & MARA TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17520121
Data emiterii: 25.03.2010
Data publicării în BPI: 14.04.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 3763/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială Judecător sindic: Maria Oborocianu.
2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, tel 0234/514.419, programul arhivei instanţei 10,30 – 13.00. 3.Debitor: SC Boby & Mara Trans SRL, CIF 17520121, sediul social oraş Comăneşti, str. Mihai Viteazu, bl. G3, sc.A, ap.9, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/843/2005.
4.Creditor: SC NBG Leasing IFN SA.
5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Matei Lenuţa, CIF 26507776, sediul social str. Mihai Viteazu, nr.4, bl. 4, sc.D, ap.9, Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2599, tel./fax 0334/108225, e-mail lenu?matei@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Matei Lenuţa.
6.Subscrisa: Cabinet individual de insolvenţă Matei Lenuţa, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Boby & Mara Trans SRL, conform sentinţei comerciale nr.332/10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3763/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Boby & Mara Trans SRL prin sentinţa comercială nr.332/10.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3763/110/2009.
7.1.Debitorul SC Boby & Mara Trans SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Boby & Mara Trans SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 12.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 11.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 31.05.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv este 12.07.2010.
8.Termen pentru prima Adunare a creditorilor 15.06.2010 ora 14,00 la sediul administratorului judiciar din Bacău, str. Mihai Viteazu, bl. 4, sc.D, ap.9, având următoarea ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului, desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar şi diverse.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata